نرخ تازه سازی و زمان پاسخ: کدام یک برای مانیتورهای بازی مهم تر است؟