چطور جی پلاس در ۵ سال صاحب بیشترین سهم بازار مانیتور شد؟