آیا از مانیتور کامپیوتر می توان بجای تلویزیون استفاده کرد؟