آیا بدون پروژکتور هم می شود از برد هوشمند استفاده کرد؟