آیا به برد هوشمند می توان به طور مستقیم فلش یا پرینتر متصل کرد؟