مقایسه نرخ پاسخگویی، رفرش ریت و تاخیر ورودی در مانیتورها